کاریزک ناگهانی
دیار حاج آخوند ملاعباس راشد کاریزکی